Nhà thế chấp đưNhà thế chấp được làm sổ đỏ hay không ?ợc làm sổ đỏ hay không ?

  • Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp. làm sổ đỏ
  • Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực 

  • Giấy chứng nhậnHồ sơ đề nghị chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất : 

  • Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp.
  • Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực 
  • Giấy chứng nhận
  • Văn bản ủy quyền trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền
  • Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất theo quy định.

Trình tự thực hiện đăng ký thế chấp nhà chưa có sổ đỏ

  • Thực hiện chứng nhận quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định
  • Giấy chứng nhận được xác nhận thay đổi hoặc được ký, cấp theo quy định  thì ghi nội dung đăng ký thế chấp và thời điểm đăng ký theo quy định.

Nhận xét